Vodohospodářská stavba roku 2022

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2022. na základě doporučení hodnotící komise a následném schválení představenstvem Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., byla vyhodnocena naše stavba „Morava, Olomouc zvýšení kapacity koryta, etapa II.B“ jako „Vodohospodářská …

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B

Investor: Povodí Moravy, s.p., cena díla: cca 700 000 000 Kč, realizace: 2017-2022. Realizace stavby ve sdružení se SILNICE GROUP a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.

Veřejné prostranství na Husově náměstí před bývalou ZŠ

Rozpočet 6 041 956 Kč. Stavebními objekty byly zpevněné plochy, sadové úpravy a také mobiliář – sedací schody, dřevěná pergolová konstrukce – galerie, povalový chodník – molo, stojany na kola a odpadkové koše. Součástí úpravy bylo také řešení problematiky hospodaření s dešťovou vodou s následným využíváním pro závlahu nového trávníku, květinových záhonů, stromů a požadavek na zřízení nového přípojného …

Stavební práce ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Celková cena díla cca 38 000 000 Kč. Rekonstrukce a přístavba ZŠ/MŠ ve Velké Bystřici

ZŠ, MŠ LUKÁ – PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 4

Celková cena díla cca 37 000 000 Kč. Realizace nové dvoupodlažní přístavby MŠ s plochou střechou přístavba doplněna o kryté schodiště. Dále byla realizována dešťová kanalizace, vodovodní řad, plynovodní řad, přeložka NN, oplocení, výtah a výtahová šachta.

OBEC TRŠICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a ČOV

Realizace jako subdodavatel v celkovém finančním objemu cca 46 000 000 Kč. Kompletní výstavba ČOV pro 1200 EO, dodávka technologie a elektrotechnické části ČOV, výstavba gravitační splaškové kanalizace, veřejné části odboček, zhotovení 3 čerpacích stanic zhotovených technologií spouštěné studny, provedené přípojky NN, výstavba komunikace, realizace veřejného osvětlení.

VODOVOD BĚLKOVICE – LAŠTANY

Finanční objem zakázky cca 71 000 000 Kč, vybudování úpravny vody, pozemního vodojemu, výtlačných, přívodních a rozvodných řadů, domovních přípojek a 2 čerpacích stanic.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD OCHOZ

Celková cena díla: cca 41 000 000 Kč bez DPH. Vybudování nové splaškové kanalizace, ČOV, kanalizačních odboček, krajské a místní komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE LOUČANY

Kompletní rekonstrukce místní komunikace, výstavba opěrné zdi z monolitického betonu s kamenným obkladem podél vodního toku, přeložka veřejného osvětlení, opevnění pravého břehu z lomového kamene.

SKUPINOVÝ VODOVOD HLUŠOVICE

Realizace vodovodu, přivaděče, věžového vodojemu (výška 40,4m, objem 200m3), rozvodných řadů distribuční sítě, odboček pro vodovodní přípojky, přípojky NN a odpadního potrubí.