VODOVOD BĚLKOVICE – LAŠTANY

Finanční objem zakázky cca 71 000 000 Kč, vybudování úpravny vody, pozemního vodojemu, výtlačných, přívodních a rozvodných řadů, domovních přípojek a 2 čerpacích stanic.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD OCHOZ

Celková cena díla: cca 41 000 000 Kč bez DPH. Vybudování nové splaškové kanalizace, ČOV, kanalizačních odboček, krajské a místní komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE LOUČANY

Kompletní rekonstrukce místní komunikace, výstavba opěrné zdi z monolitického betonu s kamenným obkladem podél vodního toku, přeložka veřejného osvětlení, opevnění pravého břehu z lomového kamene.

SKUPINOVÝ VODOVOD HLUŠOVICE

Realizace vodovodu, přivaděče, věžového vodojemu (výška 40,4m, objem 200m3), rozvodných řadů distribuční sítě, odboček pro vodovodní přípojky, přípojky NN a odpadního potrubí.

REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VLČICE

Celková rekonstrukce a modernizace panelového domu, včetně provedení nových rozvodů ZTI, UT silnouprod. a slaboproud. rozvodů. Vybudování 17ti sociálních bytů o dispozici 2+0, 2+1 a 3+0.

VODOVOD BUKOVANY

Realizace vodovodní sítě v celkové délce 4 063,5 m, vodojemu, akumulační nádrže ATS, odpadního potrubí, oplocení, zapravení povrchů státních místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch.

NOVÁ ENVELOPA

Přeložka hlavního kanalizačního sběrače o průměru 2000 mm (za plného provozu), přeložka dešťové kanalizace na třídě Kosmonautů, nově položená kanalizace DN 300, demontáž parovodu, přemístění optického kabelu sítě UPOL, bourací práce a přeložky inženýrských sítí, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky horkovodu DN80.

STAVBA ROKU 2010

První místo v soutěži Stavba roku 2010 Olomouckého kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova. Rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého areálu, amfiteátr a západní křídlo zámku, Velká Bystřice.

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. V nabité konkurenci jako byla například rekonstrukce paláce na hradu Helfštýn, se podařilo naší stavbě „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Smržice“ získat čestné uznání v kategorii rekonstrukce a obnova.

Prostějov

Výstavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí.